Opțiuni pentru lucrări pe termen


Vor fi acceptate variante: nu II. De asemenea, odată cu oferta se va depune și declarația privind evitarea situațiilor de conflict de interese.

Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele: 1. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.

opțiuni pentru lucrări pe termen

Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident. Orice alte documente edificatoare.

opțiuni pentru lucrări pe termen

Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante conf. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire prin bifarea sectiunii de indicatie globala.

opțiuni pentru lucrări pe termen

Documente justificative considerate adecvate opțiuni pentru lucrări pe termen demonstrarea informatiilor incluse in DUAE raspuns referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si pe care Operatorul Economic le poate propune Autoritatii Contractante includ, fara a se limita la: i.

La solicitarea expresa a Autoritatii Contractante si in aplicarea prevederilor art.

  • Cât și repede să câștigi pe intarnet
  • Oficiul National al Registrului Comertului

Operatorul Economic este legal constituit in tara sa de origine si ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, b. Corespondenta se determina prin raportarea cel putin la sectiunea din economia nationala, determinata pe principiul omogenitatii la nivel de Clasificare a activitatilor din economia nationala, cu luarea in considerare a naturii lucrarilor executate.

  • Trend ce se tranzacționează
  • Promovarea SEO a site-ului web